Lotte Konow Lund

Produksjon av kunst

KORO produserer samtidskunst i offentlige rom og miljøer over hele Norge og ved norske konsulater og ambassader i utlandet.

KORO skal arbeide for at kunstnerne og kunsten spiller en sentral rolle i utformingen av de offentlige fellesrommene. Samtidig er det en viktig målsetning at alle våre produksjoner holder høy kvalitet og utvikles i dialog med samtidskunsten nasjonalt og internasjonalt. 

KOROs kunstprosjekter blir gjennomført på oppdrag fra statlige oppdragsgivere: 

  • Statsbygg er KOROs største oppdragsgiver, men vi utfører også oppdrag på vegne av aktører som Helsebygg, Forsvarsbygg og Jernbaneverket. Etter kongelig resolusjon av 1997, settes 0,5 – 1,5% av byggebudsjettet i statlige nybygg av til kunst, avhengig av byggets grad av offentlighet.   
  • Statlige institusjoner som holder til i leide eller eksisterende bygg, kan søke om kunst. Nye midler utlyses annethvert år.  

I tillegg igangsetter KORO egne produksjoner som er med på å fremme nye kunstuttrykk, ofte i samarbeid med relevante aktører og institusjoner nasjonalt, lokalt og internasjonalt. Gjennom Lokalsamfunnsordningen (LOK) er vi involvert i arbeid med kunst i by- og stedsutviklingsprosjekter.    

Prosjektstyring

KOROs kunstprosjekter følges opp av interne, tverrfaglige prosjektteam med kunstfaglig rådgiver/ prosjektansvarlig, konservator og formidler.  

Den kunstfaglige ledelsen i våre kunstprosjekter utføres av kuratorer. Noen er ansatt i KORO, men de aller fleste arbeider på oppdrag for oss. Kuratoren utvikler og forankrer det kuratoriske grepet, leder konstellasjonen av samarbeidspartnere, og følger opp kunstprosjektets framdrift inntil ferdigstillelse. 

Produksjonsprosess

KOROs arbeidsmetoder skal være forutsigbare, men samtidig fleksible, og er under kontinuerlig utvikling. KOROs produksjoner kan omfatte både permanente og temporære prosjekter, og rommer alt fra tradisjonelle utsmykkingsprosjekter til rent performative verk. Vår fremgangsmåte vil derfor være ulik fra gang til gang, men i mange tilfeller vil en produksjonsprosess bestå av disse fem fasene: 

FASE 1 – Prosjektetablering 

KORO hyrer inn en eller flere kuratorer til å utføre prosjektet på vegne av oss. Kuratoren begynner samarbeidet med vår interne prosjektgruppe, og initierer dialogen med den aktuelle virksomheten for å utforme en forankringsplan som sikrer at mottakerne involveres gjennom hele prosessen. I tillegg til den interne prosjektgruppen, opprettes et produksjonsutvalg som består av byggherre, arkitekt og kurator. Produksjonsutvalget skal legge til rette for at produksjonen er gjennomførbar, og at den er godt koordinert med de øvrige byggeaktivitetene på stedet. 

FASE 2  Research og kartlegging  

Kuratorene bruker tid på å få best mulig forståelse av stedet, menneskene og arkitekturen og finne gode tilnærmingsmåter – i spennet mellom mer tradisjonelle grep og det nytenkende, mellom eksisterende verk og nye arbeider. I tett dialog med mottaker undersøkes det hvilke kunstneriske uttrykk og praksiser som kan fungere i møte med virksomheten.  

Basert på dette arbeidet utvikler kuratorene en kunstplan som forankres underveis hos den interne prosjektgruppen. Formidlingsseksjonen gir råd om hvilke formidlingsgrep det vil være hensiktsmessig å gjennomføre underveis i prosessen og etter ferdigstillelse, avhengig av kontekst og kuratorisk grep. Forvaltningsseksjonen gir innspill til best mulig ivaretakelse av kunsten, og foreslår forebyggende forvaltningstiltak. 

Kunstplanen fagfellevurderes i KOROs kunstseksjon og kvalitetssikres av produksjonsutvalget.  

FASE 3 – Igangsettelse  

I kunstplanen finnes også en strategi for anskaffelse av kunst. Dette kan gjøres på ulike måter; gjennom innkjøp direkte fra kunstnere eller fra gallerier, gjennom direkte oppdrag, eller gjennom lukkede eller åpne konkurranser. Ofte kan et prosjekt også omfatte rekuratering og reaktivering av eksisterende kunst.   

FASE 4 – Produksjon  

KOROs prosjekter kan bestå av flere ulike kunstprosjekter, avhengig av prosjektets størrelse. Når gjennomføringsplanen for et konkret kunstprosjekt foreligger, skal den godkjennes av både av den interne prosjektgruppen og av produksjonsutvalget. Kunstneren er selv ansvarlig for sin produksjon, men gjennomføringen skjer i tett samarbeid med kurator. 

FASE 5 – Overlevering 
Det ferdig installerte verket blir formelt sett en del av KOROs samling, og KORO overtar det overordnede forvaltningsansvaret. Det er likevel virksomheten selv som vil ha det daglige ansvaret for å ta vare på kunsten som befinner seg hos dem. I samarbeid med KOROs interne prosjektgruppe sørger kurator for at det ferdige verket presenteres for virksomheten gjennom tilrettelagte formidlingstiltak.