Test

Ja, det er mulig å søke igjen. For hver tildelingsrunde er det en ny fagkomité og en ny søknadsmasse, og det har skjedd flere ganger at en institusjon har fått tildelt kunst i andre omgang.
Dette er vanskelig å si. Hvor mange institusjoner/bygg som søker om kunst og hvor mange som får tildelt, vil variere fra tildelingsrunde til tildelingsrunde. Færre institusjoner prioriteres, slik at det ikke blir for mange småprosjekter. Ved de siste tildelingsrundene har i gjennomsnitt 8-10 institusjoner fått kunst.
Første kontakt vil være under komiteens forberedende arbeid med søknadsbehandlingen, og ofte inkludere en befaring på stedet og møte med institusjonen. Her vil institusjonen kunne presentere sin virksomhet og legge frem sine tanker og synspunkter, og samtidig få ytterligere informasjon om prosessen. Dette vil være nyttig for det videre forløpet, og både gi komiteen en forståelse for institusjonens virkefelt og miljø, og muliggjøre en bredere samtale om hva offentlig kunst kan være og bidra med. Når mottakerinstitusjoner er valgt ut, starter arbeidet med å jobbe frem forslag til et kunstprosjekt. Denne prosessen vil skje i en aktiv og løpende dialog med mottakerinstitusjonen og på den måten forberede for kunsten som skal komme. Dialogen med institusjonen fortsetter frem til verket er levert og på plass. Ofte avrundes samarbeidet med en hyggelig markering, som gir anledning til å formidle prosjektet til institusjonens ansatte.
Det vil avhenge dels av om bygget er ferdig eller under oppføring, og dels av hva slags kunstprosjekt som planlegges. Siden det arbeides delvis parallelt med samtlige kunstprosjekter til alle institusjoner som er valgt ut, vil gjennomføringstiden være for det enkelte prosjektet kunne være ett til to år.
Fagkomiteens arbeid med behandling av søknader vil pågå utover våren og inkludere befaringer hos og møter med de fleste søkerinstitusjonene. Komiteen vil ha sin innstilling klar før sommerferien og samtlige søkere vil da få beskjed om tildeling og avslag.
Institusjonen tildeles et kunstprosjekt. Det kan være innkjøp av allerede eksisterende kunst, ett eller flere verk, eller et helt nytt kunstverk laget spesielt til institusjonen. Er leiekontrakten langvarig og bygget fremdeles helt i startfasen når fagkomiteen kommer inn, kan det i enkelte tilfeller åpnes opp for et bygningsintegrert kunstverk.
Normal behandlingstid er 4-6 uker. Alle søkere mottar svar på søknad. Tildelingene offentliggjøres på våre nettsider.
KOROs ordning for kunstproduksjon i offentlige uterom (URO) gir hvert år økonomisk tilskudd til kunstprosjekter, faglige prosjekter og forprosjekt i offentlige uterom. Kunstnere, kuratorer, kommuner, fylkeskommuner og andre kunstaktører kan søke om midler. Les mer om URO under «Om KORO».
Normal behandlingstid er 4-6 uker. Alle søkere mottar svar på søknad. Tildelingene offentliggjøres på våre nettsider.
– For URO-midler: 1. mars 2015. – Statlig tilskuddsordning til kunst i kommunale og fylkeskommunale bygg (KOM) og formidlings og utviklingstiltak: 1. mars og 1. sept. 2015. – Kunst til private leiebygg eller et eldre statsbygg: 1. feb. 2015. Les mer om de forskjellige ordningene under «Søk støtte»-menyen.
Utfylling av søknadsskjemaet: post@koro.no Telefon: 22 99 11 99 Kunstnere/kuratorer: Bo Krister Wallstrøm: bw@koro.no Nora Nerdrum: ncn@koro.no Kommuner/fylkeskommuner: Truls Ramberg: tr@koro.no Annet: Anne Christine Schjetne: acs@koro.no
Mer informasjon kommer.
Elektronisk skjema for sluttrapport blir lagt ut her senere.
Alle statlige virksomheter krever elektronisk faktura og kreditnota i samsvar med standarden elektronisk handelsformat (EHF). For mer informasjon om elektronisk faktura og EHF, se anskaffelser.no. Fakturaadresse: 
Organisasjonsnummer: 992 462 744 
Kunst i offentlige rom, KORO fond 
Fakturamottak DFØ 
Postboks 4746, Torgarden 
7468 Trondheim Veiledning for kunstnere, kuratorer og sivilsamfunnsaktører Tilsendt tilskuddsskjema signeres og returneres til KORO. Elektronisk faktura (EHF) på 80 % av det totale tilskuddet sendes KORO med 30 dagers betalingsfrist. EHF-fakturaen merkes med prosjektnummer og prosjektnavn (se informasjon på tilskuddsskjemaet). Når sluttrapporten fra tilskuddsmottaker er levert og godkjent av KORO, sender vi ut bestilling på siste faktura. EHF-faktura på siste utbetaling på 20 % av det totale tilskuddet sendes KORO med 30 dagers betalingsfrist. Sluttrapporten må sendes inn senest tre måneder etter oppgitt sluttdato. Veiledning for kommuner og fylkeskommuner Elektronisk faktura (EHF) på det totale tilskuddet sendes KORO etter at KORO skriftlig har godkjent sluttrapporten. Sluttrapporten må sendes inn senest tre måneder etter oppgitt sluttdato. EHF-faktura sendes med 30 dagers betalingsfrist. EHF-fakturaen merkes med prosjektnummer og prosjektnavn (se informasjon på tilskuddsskjemaet). Alternativer
Hvis du ikke har et faktureringssystem fra før eller har et system som ikke håndterer EHF-fakturaer, kan vi anbefale en nettbasert fakturaportal. Dette er en enkel løsning for å lage og sende faktura på rett måte. For mer informasjon, se anskaffelser.no. Spørsmål Spørsmål angående fakturering kan sendes til: post@koro.no Spørsmål angående regnskap kan sendes til: bs@koro.no og zk@koro.no Telefon: 22 99 11 99
KORO har et faglig ansvar for dokumentasjon og arkivering av kunst i offentlige rom. Materialet som sendes inn, danner grunnlaget for kunnskapsutvikling og forskning på fagfeltet. Rapporten skal også inneholde et regnskap som viser at midlene er benyttet i overensstemmelse med prosjektbeskrivelsen og vilkårene i tilsagnsbrevet. Tilskuddsmottakeren skal sende faglig rapport, regnskap og dokumentasjon senest tre måneder etter sluttdato for prosjektet. Sluttdatoen settes i god tid etter selve gjennomføringen, til et tidspunkt der søkeren har fått oversikt over alle inntekter og utgifter. Siste del av tilskuddet bortfaller dersom rapporten ikke leveres innen fristen. I rapporten beskrives gjennomføringen av prosjektet. I tillegg skal det sendes inn regnskap og dokumentasjon i form av bildefiler, lydfiler eller liknende. Linker til presseomtale tas med der det er relevant. Materialet som mottas, vil være tilgjengelig for kunsthistorisk forskning. Regnskapet skal vise hvordan tilskuddet er brukt, og settes opp slik at det kan sammenholdes med innsendt budsjett. Hele tilskuddet fra KORO og eventuelle tilskudd fra andre skal spesifiseres. Bilag må kunne fremlegges ved forespørsel. Avvik på mer enn 10 % mellom regnskap og budsjettet som lå til grunn for tilskuddet, skal kommenteres. Merk at KORO kan stille særlige vilkår i forbindelse med tildeling av tilskudd. Revisjon Tilskudd over kr 200 000 skal revideres. Dette gjelder ikke organisasjoner som benytter kommunerevisjon eller annet offentlig revisjonsorgan.
For kunstnere, kuratorer og sivilsamfunnsaktører skjer utbetalingen i rater. De første 80 % av tilskuddet utbetales når søkeren har akseptert kontrakten. De resterende 20 % utbetales når KORO har godkjent sluttrapporten. For kommuner og fylkeskommuner skjer utbetalingen etterskuddsvis når KORO har godkjent sluttrapporten og regnskapet. I særskilte tilfeller og etter skriftlig anmodning kan deler av tilskuddsbeløpet utbetales tidligere. Bortfall av tilskudd – akseptfrist Tilskuddet bortfaller dersom det ikke er akseptert innen fristen som er oppgitt i tilsagnsbrevet. Eventuell utsettelse forutsetter skriftlig søknad før fristens utløp. Det innvilges ikke penger til søkere som har unnlatt å levere inn sluttrapport i tidligere prosjekter. Endringer i prosjektet Dersom det skjer vesentlige endringer i prosjektet (inkludert i budsjett og fremdriftsplan), må KORO informeres. KORO forbeholder seg retten til å trekke tilskuddet dersom grunnlaget for støtten ikke lenger er til stede. Tilbakeholdelse og tilbakebetaling av tilskudd KORO kan holde tilbake tilskudd og kreve at utbetalte tilskudd betales tilbake dersom tilskuddet ikke har blitt benyttet etter forutsetningene, dersom tilskuddet er gitt på bakgrunn av uriktige opplysninger, eller dersom det foreligger andre vesentlige brudd på vilkårene. Andre betingelser Det skal gjøres kjent om prosjektet er: Støttet av KORO Produsert i samarbeid med KORO Produsert av KORO Logo kan lastes ned fra KOROs nettsider (link). KORO forutsetter at tilskuddsmottakere honorerer kunstnere og fagpersoner i tråd med gjeldende avtaler, vederlagsordninger og anbefalte satser. Dette skal fremkomme av budsjetter, rapport og regnskap. Kunstfaglig prosjektleder skal minimum honoreres etter honorarsats per time avtalt mellom kunstnerorganisasjonene og Kulturdepartementet. For veiledende honorarsats, se KOROS nettsider.
Det kan søkes om at KORO medvirker som produsent, medprodusent eller samarbeidspartner. Dette avklares og avtales nærmere med tilskuddsmottaker i hvert tilfelle. KORO kan sette som vilkår at tilskuddet øremerkes bestemte deler av prosjektet. Kommunen eller fylkeskommunen som får innvilgete midler og/eller produksjonsbistand, har ansvar for gjennomføringen av prosjektet og bestemmer hvordan gjennomføringen skal organiseres. Det er et krav at prosjektet ledes av en kunstfaglig prosjektleder.  
Feil ved saksbehandling, rettsanvendelse og faktagrunnlag kan påklages til Kulturdepartementet. Det er ikke adgang til å klage over den kunstfaglige vurderingen. Klagefristen er tre uker fra melding om vedtaket er kommet frem. Klagen sendes til KORO. 
KORO skal informere søkere skriftlig om vedtaket. 
Søknadene vurderes av et fagutvalg. Fagutvalgets medlemmer presenteres på KOROs nettsider i god tid før søknadsfristen.
I vurderingen av søknadene vektlegges høy kunstfaglig kvalitet, kunstnerisk, kulturelt og geografisk mangfold og produksjonsformer som involverer et bredt spekter av samarbeidspartnere og publikumsgrupper. Søknadens relevans i forhold til utlysningsteksten og ordningens formål legges også til grunn.
Søknaden skal leveres via KOROs elektroniske søknadsportal innen søknadsfristen. Søknaden må tilfredsstille de til enhver tid gjeldende krav og retningslinjer som er fastsatt av KORO. Søknader som ikke er kommet inn innen søknadsfristens utløp, eller som faller utenfor ordningen, vil bli avvist. Søknaden må inneholde: hvem som er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av prosjektet samt prosjektets økonomi prosjektbeskrivelse med beskrivelse av bakgrunn, faglig innhold og formål med tiltaket fremdriftsplan med forventet start- og avslutningstidspunkt budsjett og finansieringsplan med søknadssum Obligatoriske vedlegg: CV til prosjektansvarlig, deltakende kunstner(e) og andre medvirkende billedmateriale, skisser, planer og annet relevant referansemateriale Krav til egenandel Kunstnere, kuratorer og sivilsamfunnsaktører: Egenandelen må være på minst 10 % av de totale kostnadene. Egeninnsats kan regnes inn i dette beløpet. Kommuner og fylkeskommuner: Egenandelen må være på minst 50 % av totalbudsjettet. Det kan gjøres unntak fra minstekravet om egenandel ved søknad om støtte til forprosjekt.
I 2020 skal KORO fordele 10 millioner kroner i prosjektstøtte. KORO støtter tiltak som styrker kunstproduksjon i lokalsamfunn over hele landet. I denne sammenhengen ser vi etter prosjekter som blant annet: 
 belyser sammenhengen mellom kunst og offentlighet og benytter det offentlige rom som arena for diskusjon og debatt stimulerer til nye samarbeidsformer mellom aktører som tilrettelegger for kunst, og de som skaper kunsten undersøker spenningsforholdet mellom estetikk, etikk og kontekst utvikler samarbeid på tvers av nasjonale og internasjonale fagmiljøer fremmer utviklingen av arbeidet med kunst knyttet til by- og stedsutvikling
Det kan søkes om tilskudd til: produksjon av kunstprosjekter i offentlige rom utvikling av kunstproduksjon i offentlige rom (forprosjekt) Det kan også søkes om et tettere samarbeid med KORO om produksjon og prosjekt- og metodeutvikling. KORO gir også tilskudd til kunst- og kunnskapsformidling. Disse midlene kan søkes fortløpende. Eget søknadskjema kommer senere. Hva kan det ikke søkes tilskudd til? Det kan ikke søkes om tilskudd til prosjekter som faller utenfor ordningens formål. Det gis ikke tilskudd til tiltak som er under gjennomføring, eller til prosjekter som mottar støtte fra andre statlige fond. Det gis ikke tilskudd til: ordinær drift dekking av underskudd residencyopphold og reisevirksomhet KORO støtter normalt ikke prosjekter som kun foregår i utlandet. For støtte til slike prosjekter, vennligst kontakt Office for Contemporary Art Norway OCA (link) og Norwegian Crafts (link).
Disse kan søke prosjektstøtte: Kunstnere og kuratorer Sivilsamfunnsaktører Kommuner og fylkeskommuner Aktører fra henholdsvis kunstfeltet/sivilsamfunnet og lokale og regionale myndigheter kan søke om tilskudd til prosjekter hver for seg og i samarbeid. Institusjoner og organisasjoner med driftstilskudd over statsbudsjettet innvilges ikke tilskudd fra KORO.
Det er viktig med gode rutiner for håndtering av kunstverkene. De fleste skader på kunst skjer når den håndteres eller flyttes. Se til at kunstverkene ikke blir utsatt for skade i den naturlige trafikken i og ved bygget. Gjør en enkel vurdering av hva som er risikofaktorer rundt hvert enkelt verk. Henger det i en slik høyde at en for eksempel kan skrape borti med sekken når man setter seg ved møtebordet? Vil en vaskemopp føres borti nederste kant av kunstverket hver gang gulvet blir vasket? Oppretthold en sikker sone rundt kunstverket. Hvor det er nødvendig kan det settes opp sperringer. Sørg for at kunstverkene er godt beskyttet ved annet arbeid i bygget. Hvis det er behov for å fjerne verkene midlertidig under annet arbeid, ta kontakt med forvaltning i KORO for rådgivning. Erfaring viser at feil lagring påfører kunsten unødvendig skader, og dette kan forhindres med enkle grep. Følg vedlikeholdsinstruksene for hvert enkelt kunstverk, disse fremgår i «Avtale om kunst fra KORO». Mangler dere slike instrukser, så ta kontakt med konservator i KORO for konkrete råd for kunstverkene hos dere. Rengjøring kan også skade kunsten. Hvis du er i tvil, ikke nøl med å spørre oss!
Ansvaret for forvaltning av kunstverkene på stedet bør ligge til en gitt rolle i institusjonen. Meld inn til KORO hvem som er kontaktperson hos dere. Ha gode rutiner med jevnlig kontroll av kunstverkene. Én gang i året vil KORO sende ut et skjema for innrapportering fra mottakeretatene, slik at tilstand, endringer og lignende registreres inn for hvert enkelt kunstverk. Ved behov ellers i året, kan tilbakemeldingsskjema på nettsiden brukes for å melde dette inn til KOROs forvaltning. Spre informasjon på stedet om kunstverkene, slik at respekten for kunsten økes og dermed også bevaringen av denne.
Ved å bedre forholdene for kunstverkene kan man bidra til å bevare dem i lang tid. Et ustabilt klima, med store svingninger i temperatur og luftfuktighet, kan ha stor påvirkning på materialene verkene er laget av. Organiske materialer blir lettere påvirket enn uorganiske materialer. Dette gjelder spesielt hvis disse materialene er festet sammen, og endringene i klima er store og hyppige så materialene ikke rekker å tilpasse seg. Utsatte steder for kunstverk er for eksempel i nærheten av varmekilder som element og belysning, i direkte kontakt med utluft fra ventilasjonsanlegg eller i inngangspartier med stor gjennomtrekk. Kunstverk som er festet på kalde yttervegger er også svært utsatt på grunn av kondens. På slike steder kan det oppstå uheldige mikroklima som kan bidra til raskere nedbrytning av materialene. Lys skader flere typer materiale. Det kan både bleke og være en katalysator for at nedbrytningsprosesser skjer hurtigere. Hele spekteret av stråling kan skade, både synlig og usynlig lys. Derfor bør man skjerme kunstverk fra både dagslys og andre lyskilder. Dette gjelder spesielt for tekstiler, fotografi, tegninger, grafikk, maleri og andre bemalte kunstverk. Kunstverk kan skjermes ved at det henges gardiner foran vinduene. Der det ikke er mulig kan man feste UV-filter på vinduene. UV-filter kan også brukes på lyskilder eller man kan velge lyskilder som er helt uten UV- eller IR-stråling. Pass også på å skru av lys i rom når de ikke er i bruk. Det er den totale mengden stråling kunstverkene utsettes for som er avgjørende.
KORO låner ut kunst fra samlingen til temporære utstillinger etter forespørsel. Kunsten befinner seg spredt over hele landet. Det er en forutsetning for utlån at mottakeretat som har kunsten hos seg, samtykker i slikt utlån. Søknad om å få låne KORO-kunst til midlertidige utstillinger må være mottatt minimum ½ år før utstillingen finner sted. Forespørsler om å låne kunst skal inneholde opplysninger om: • Utstillingsperiode og tittel • Beskrivelse av konseptet • Kunstner og tittel • Standard klima- og sikkerhetsrapport Egen kontrakt utformes av KORO for signering av låntaker og oss. Det forutsettes at den som låner, dekker alle kostnader og selv tar ansvar for arrangement når det gjelder emballering, transport og forsikring i forbindelse med utlånet. KORO vurderer søknadene, og verkets utlånsfreksvens og tilstand er en viktig del av vurderingsgrunnlaget. KORO er endelig beslutningstaker. Henvendelser med søknad kan sendes: asg@koro.no.
På DigitaltMuseum finst blant anna foto av kunstverket og bygget det er utforma for. I tillegg finst det informasjon om tittelen på kunstprosjektet, kunstnaren, tittelen på verket, produksjonsår, materiale, teknikk, mål, ei skildring av motivet og historikk.
Du skriv inn eitt eller fleire søkjeord i søkjefeltet og trykkjer på knappen «SØK» eller «ENTER» på tastaturet ditt. I tillegg finst det også «Utvida søk» med fleire søkjeval. Eit søkjeord må innehalde minst tre teikn og skil ikkje mellom små og store bokstavar. Eit søk søkjer gjennom alle objekta frå alle musea, men om du trykkjer på «Filtrer» til høgre for søkjefeltet, kan du avgrense søket til for eksempel biletkunst. Du kan også velje KORO som institusjon.
Ei utstilling er eit kunstprosjekt (for eksempel Høgskolen i Oslo og Akershus). Innanfor kvart kunstprosjekt er det registrert eit tal på kunstverk/objekt.
Verka på denne sida er beskytta av opphavsretten. Du må få samtykke frå BONO eller rettshavaren. Verka må ikkje kopierast eller gjerast tilgjengelege for allmenta, digitalt eller analogt, utan løyve frå BONO.
Ynskjer du å bruke foto av eit kunstverk, kan du ta kontakt med BONO for å få ein enkel lisens. For presse er det ein eigen avtale som gjeld bruk av bilete. Ta direkte kontakt med presseansvarleg i KORO.
Du går anten rett inn på eit kunstverk/objekt eller via ei utstilling og inn på eit kunstverk/objekt på DigitaltMuseum. Til høgre for biletet er det to faner, og på den eine står det «Kommentarar». Trykk på fana, og eit eige kommentarfelt blir synleg. Skriv ein kommentar og namnet ditt og epostadressa di.
Åndsverkloven inneholder de viktigste bestemmelser for kunst i offentlige rom når det gjelder rettighetshaverspørsmål. Se også våre brosjyrer om forvaltning av kunst i offentlige rom under veiledere, maler og fagstoff.
KORO gir råd om fagekspertise som bør benyttes ved utbedring eller reparasjon av skader. Tilfeller av skade skal varsles til KORO.
KORO gir råd ved henvendelse om kunstforvaltning som for eksempel enkelt renhold, emballering ved flytting og forsendelse.
Kunst fra KORO i statlige bygg og uterom er statens eiendom. KORO er overordnet forvaltningsansvarlig for denne kunsten. Det vil si at KORO skal holde oversikt over verkene, foreta stikkprøver for å kontrollere at den blir forsvarlig ivaretatt og eventuelt gi pålegg om nødvendige tiltak.
Kunst fra KORO er som regel skiltet. Her finnes opplysninger om kunstner, verkets tittel, teknikk og årstall. Skiltet er påført KOROs logo og navn eller vårt tidligere navn Utsmykkingsfondet samt et registreringsnummer. Alle verk fra KORO er også presentert på Digitalt Museum. Dersom verket ikke er skiltet, kan du sjekke om du finner det der, eventuelt ta direkte kontakt med oss.
Lønnssystemet i Staten er så teknisk sammensatt at det er gjort et skille på dette. Bonuskjøring gjelder honorar/lønn og reisekjøring gjelder reiseregninger. Disse har noe forskjellige frister og utbetalingsdatoer.
Bruk standard timeliste fra KORO. Du finner den under Timelister, reiseregninger, m.m.. Ta kontakt for videre hjelp om du står fast det tekniske. Macbrukere kan ha problemer med excel-formatet.
Ja, det kan du, men dette bør avtales med saksbehandler for kunstprosjektet du jobber med og innarbeides i konsulentbudsjettet på forhånd. Husk at honoraret blir mva-pliktig ved næringsinntekt. Hvis du sender faktura må du legge ved utfylt timeliste i tillegg.
Utbetaling skjer etter datoer fastsatt av DFØ (Direktoratet for økonomistyring) ca 1 til 2 ganger pr. måned. Behandling av hver enkelt timeliste og reiseregning gjøres fortløpende av saksbehandler og sendes til nærmeste utbetaling. Det tar ca 3 – 4 uker fra innsending før utbetaling kan skje.

KORO er en statlig etat under Kulturdepartementet. Vi har kontorer på Victoria terrasse sentralt i Oslo og er i overkant av tjue ansatte. Hvert år gir vi oppdrag til et stort antall kunstnere og kuratorer.   

KORO anskaffer kunst på ulike måter. Alle åpne utlysninger og åpne konkurranser til kunstoppdrag utlyses på vår hjemmeside og i våre kanaler i sosiale medier.

Alle kuratoroppdrag utlyses også her.

For ledige faste stillinger hos oss, se denne linken.

Utsmykningsfondet for nye statsbygg ble opprettet i 1976 som et svar på kunstnerorganisasjonenes krav om samfunnsmessig bruk av kunst. Navneendringen i 2007 gjenspeiler en vridning mot kunstens egenverdi, og at kunsten som produseres i dag – også av KORO – ikke er forventet å være forskjønnende. Vendingen fra «bygg» til «rom» signaliserer en utvidet forståelse av det offentlige. Kunsten kan og skal få lov til å berøre kontroversielle temaer, være institusjonskritisk og åpne for dialog og involvering. Slik får kunsten en demokratisk betydning utover seg selv. Vårt mål er at kunsten skal være tilgjengelig for alle, men ikke nødvendigvis tekkes alle. 

Kunst fra KORO er som regel skiltet. Her finnes opplysninger om kunstner, verkets tittel, teknikk og årstall. Skiltet er påført KOROs logo og navn eller vårt tidligere navn Utsmykkingsfondet samt et registreringsnummer. Alle verk fra KORO er også presentert på Digitalt Museum. Dersom verket ikke er skiltet, kan du sjekke om du finner det der, eventuelt ta direkte kontakt med oss.

Kunstner har rettigheter etter åndsverkloven, som sikrer opphavsmannens rettigheter.
Den som har kunsten hos seg, må normalt dekke utgifter til istandsetting av skadete eller ikke lenger fungerende verk.
Mottakerinstans som har kunsten hos seg, har det daglige praktiske og økonomiske ansvar for å ivareta kunsten. KORO har et overordnet forvaltningsansvar og skal holde oversikt over kunsten, foreta stikkprøver og kan gi pålegg om nødvendige tiltak.
Da tilbakeføres kunsten til KOROs lager. For integrert kunst vil det kunne være en følge av rivingen at kunsten destrueres. Fjerning av kunst skal uansett varsles til KORO og kunstner, slik at verket kan dokumenteres.
Som regel skal kunsten leveres tilbake til KORO. Løskunst tilbakeføres eller kan overtas av annen virksomhet som flytter inn i bygget, mens den integrerte kunsten som regel følger bygget. Husk å varsle oss i god tid.
Kunsten følger i utgangspunktet bygget og det stedet den er laget til. Men vi vurderer muligheten for å flytte med seg kunst også. Send en forespørsel, KORO har avgjørelsesmyndighet i saken.
Kunst fra KORO er ment å være utplassert der folk ferdes og lages spesielt til det enkelte sted. Skal dere flytte, skal bygget restaureres om eller er det snakk om et eierskifte? Ta kontakt for avklaring om hva som skal skje med kunsten.
Nei. KOROs kunst eies av staten og kan ikke gis bort av andre. KORO er beslutningsmyndighet i saker som angår kunst produsert av oss i statlige prosjekter.
Kunst fra KORO i statlige bygg og uterom er statens eiendom. KORO er overordnet forvaltningsansvarlig for denne kunsten. Det vil si at KORO skal holde oversikt over verkene, foreta stikkprøver for å kontrollere at den blir forsvarlig ivaretatt og eventuelt gi pålegg om nødvendige tiltak.
Kunst fra KORO er som regel skiltet. Her finnes opplysninger om kunstner, verkets tittel, teknikk og årstall. Skiltet er påført KOROs logo og navn eller vårt tidligere navn Utsmykkingsfondet samt et registreringsnummer. Alle verk fra KORO er også presentert på Digitalt Museum. Dersom verket ikke er skiltet, kan du sjekke om du finner det der, eventuelt ta direkte kontakt med oss.
Reiseregninger skal sendes inn elektronisk innen 1 måned etter at reisen er foretatt. Alle reiseregninger skal sendes inn og betales ut i samme kalenderår som reisen er foretatt. Honorarkrav med timelister skal sendes inn elektronisk jevnlig gjennom året etter hvert som arbeidet utføres. Honorar for arbeidet skal betales ut i samme kalenderår som arbeidet er utført. Det er ikke anledning til å samle opp timelister og reiseregninger og vente med å sende dette f.eks. til avslutning av et prosjekt. Vi anbefaler også at det sendes inn timelister og reiseregninger tidlig i november for å være sikker på utbetaling før nyttår. Arbeid og reiser som er foretatt etter siste frist for levering til lønnssystemet i november/desember måned vil måtte utbetales året etter. Disse bestemmelsen gjelder for alle som har oppdrag for KORO.
Lønnssystemet i Staten er så teknisk sammensatt at det er gjort et skille på dette. Bonuskjøring gjelder honorar/lønn og reisekjøring gjelder reiseregninger. Disse har noe forskjellige frister og utbetalingsdatoer.
Bruk standard timeliste fra KORO. Du finner den under Timelister, reiseregninger, m.m.. Ta kontakt for videre hjelp om du står fast det tekniske. Macbrukere kan ha problemer med excel-formatet.
Ja, det kan du, men dette bør avtales med saksbehandler for kunstprosjektet du jobber med og innarbeides i konsulentbudsjettet på forhånd. Husk at honoraret blir mva-pliktig ved næringsinntekt. Hvis du sender faktura må du legge ved utfylt timeliste i tillegg.
Pr. 1. juli 2019 er honorarsatsen kr. 676,- pr. time. Honorarsatsen reguleres hver 1. juli.
Utbetaling skjer etter datoer fastsatt av DFØ (Direktoratet for økonomistyring) ca 1 til 2 ganger pr. måned. Behandling av hver enkelt timeliste og reiseregning gjøres fortløpende av saksbehandler og sendes til nærmeste utbetaling. Det tar ca 3 – 4 uker fra innsending før utbetaling kan skje.

Hvis du ikke har norsk fødselsnummer eller D-nummer, må du kontakte oss senest 14 dager før søknadsfristen. If you do not have a Norwegian social security number or D-number, please contact KORO no later than 14 days before deadline

Institusjoner og organisasjoner med driftstilskudd over statsbudsjettet innvilges ikke prosjektstøtte, heller ikke prosjekter som mottar støtte fra andre statlige fond. Det kan ikke søkes støtte til ordinær drift, dekking av underskudd, reisevirksomhet eller residencyopphold. KORO gir normalt ikke støtte til prosjekter som kun foregår i utlandet. For tilskudd til denne type prosjekter, vennligst kontakt Office for Contemporary Art eller Norwegian Crafts. KORO gir heller ikke tilskudd til prosjekter som er satt i gang før søknad er sendt.

Et utvalg satt sammen av ansatte i KORO og eksterne medlemmer  vurderer søknadene. Alle søkere får skriftlig beskjed om vedtak. Se hvem som satt i utvalget for 2020/2021

  • Kunstnere og kuratorer, kunstsentre og kunstforeninger
  • Kommuner og fylkeskommuner
  • Sivilsamfunnsaktører

Det samlingsbaserte fordypningsprogrammet «Kuratorpraksis + det offentlige rom» fant sted for første gang i 2018, og ble videreført i 2020. Nye utlysninger publiseres på våre nettsider og i øvrige kanaler. Krav til søknaden beskrives i utlysningen.

Kuratorer og seniorrådgivere i KOROs kunstseksjonen kan gi råd ved gjennomføring av kunstprosjekter i offentlig rom. Se oversikten over ansatte her.

De regionale kunstsentrene har erfaring med og kompetanse på kunst i offentlige rom. Du kan kontakte kunstsentrene for råd og veiledning i arbeidet med å kvalitetssikre kunstprosjekt, ikke minst ved valg av kunstfaglig prosjektleder. Nettsidene til kunstsentrene i Norge finner du her.

Alle KOROs arrangementer og seminarvirksomhet formidles på våre nettsider og i øvrige kanaler.

Det er mulig å søke midler til formidlings- og kunnskapsutviklingstilak fra KOROs Lokalsamfunnsordning (LOK). Søknader vurderes fortløpende, og det er ingen søknadsfrist.

Reiseregninger skal sendes inn elektronisk innen 1 måned etter at reisen er foretatt. Alle reiseregninger skal sendes inn og betales ut i samme kalenderår som reisen er foretatt. Honorarkrav med timelister skal sendes inn elektronisk jevnlig gjennom året etter hvert som arbeidet utføres. Honorar for arbeidet skal betales ut i samme kalenderår som arbeidet er utført. Det er ikke anledning til å samle opp timelister og reiseregninger og vente med å sende dette f.eks. til avslutning av et prosjekt. Vi anbefaler også at det sendes inn timelister og reiseregninger tidlig i november for å være sikker på utbetaling før nyttår. Arbeid og reiser som er foretatt etter siste frist for levering til lønnssystemet i november/desember måned vil måtte utbetales året etter. Disse bestemmelsen gjelder for alle som har oppdrag for KORO.
Pr. 1. juli 2019 er honorarsatsen kr. 676,- pr. time. Honorarsatsen reguleres hver 1. juli.
Første kontakt vil være under komiteens forberedende arbeid med søknadsbehandlingen, og ofte inkludere en befaring på stedet og møte med institusjonen. Her vil institusjonen kunne presentere sin virksomhet og legge frem sine tanker og synspunkter, og samtidig få ytterligere informasjon om prosessen. Dette vil være nyttig for det videre forløpet, og både gi komiteen en forståelse for institusjonens virkefelt og miljø, og muliggjøre en bredere samtale om hva offentlig kunst kan være og bidra med. Når mottakerinstitusjoner er valgt ut, starter arbeidet med å jobbe frem forslag til et kunstprosjekt. Denne prosessen vil skje i en aktiv og løpende dialog med mottakerinstitusjonen og på den måten forberede for kunsten som skal komme. Dialogen med institusjonen fortsetter frem til verket er levert og på plass. Ofte avrundes samarbeidet med en hyggelig markering, som gir anledning til å formidle prosjektet til institusjonens ansatte.
Institusjonen tildeles et kunstprosjekt. Det kan være innkjøp av allerede eksisterende kunst, ett eller flere verk, eller et helt nytt kunstverk laget spesielt til institusjonen. Er leiekontrakten langvarig og bygget fremdeles helt i startfasen når fagkomiteen kommer inn, kan det i enkelte tilfeller åpnes opp for et bygningsintegrert kunstverk.
• Det digitale skjemaet går trinnvis gjennom felta du må fylle ut. For at KORO skal behandle søknaden, må du fylle ut alle dei obligatoriske opplysningane. Alle opplysningar blir behandla konfidensielt. • Det er mogleg å mellomlagre søknaden. • Vedlegg kan vere i desse formata: PDF og JPG. Kvart vedlegg kan ikkje vere større enn 2 MB, elles får du ikkje sendt inn søknaden. Fysiske vedlegg i form av publikasjonar, trykksaker, DVD-ar og liknande kan du sende til KORO i eitt eksemplar. Materialet vil ikkje bli returnert. Merk sendinga med tittelen på prosjektet og “Vedlegg til søknad, KOM”. • Kva for prosjekt som har fått tilskot, blir kunngjort på nettsida til KORO om lag ein månad etter søknadsfristen. • Les også utfyllande avgjerder om KOM-ordninga før du fyller ut søknaden.
Søknaden skal skildre formålet, innhaldet og den konkrete gjennomføringsplanen til tiltaket. Opplysningar om arrangør, samarbeidspartnarar og budsjett skal følgje med. Send søknaden på e-post til post@koro.no. Sluttrapport med budsjett og rekneskap og dokumentasjon av utviklingstiltak sender du på e-post til KORO innan tre månader etter at prosjektet er avslutta. Utbetaling av tilskot skjer deretter på førespurnad frå søkaren. Ved behov kan delar av tilskotet bli utbetalt før tiltaket er avslutta.
KORO gir råd om søknadsskriving, val av kunstfagleg kompetanse og gjennomføring av kunstprosjekt. KORO har utarbeidd ei rekke dokumentmalar til bruk i prosessen, som etter kvart vil bli lagt ut samla i eit eige dokumentbibliotek. Kontakt oss for bistand fram til denne sida er på plass. I store og/eller kompliserte prosjekt kan ein også søke om kompetansebistand frå KORO til produksjon eller samproduksjon. Kontakt oss for meir informasjon. 


Eigenandelen til søkaren og tilskotet frå KORO skal til saman dekke utgifter til kunstfagleg prosjektleiar, kunstproduksjon og formidling.
  • Artists and curators, art centres and art associations
  • Municipalities and county councils
  • Civil society actors

Applications are evaluated by a committee composed of KORO employees and external members. All applicants will receive a written notification of the committee’s decision. View the members of the committee for 2020/2021.

Institutions and organizations in receipt of state funding for core operations are not eligible for project funding. Projects in receipt of other state funding are also not eligible. You cannot apply for funding for core operations, to cover deficits, travel-related activities or residencies. In general, Public Art Norway does not fund projects that are located exclusively abroad. For funding for this type of project, please contact the Office for Contemporary Artor Norwegian Crafts. Please note also that Public Art Norway does not provide funding for projects that have already started when the application is submitted.

Søknaden skal skildre formålet, innhaldet og den konkrete gjennomføringsplanen til tiltaket. Opplysningar om arrangør, samarbeidspartnarar og budsjett skal følgje med. Send søknaden på e-post til post@koro.no. Sluttrapport med budsjett og rekneskap og dokumentasjon av utviklingstiltak sender du på e-post til KORO innan tre månader etter at prosjektet er avslutta. Utbetaling av tilskot skjer deretter på førespurnad frå søkaren. Ved behov kan delar av tilskotet bli utbetalt før tiltaket er avslutta.
Dei regionale kunstsentra har erfaring med og kompetanse på kunst i offentlege rom, og har i fleire år samarbeidd med KORO om ei rekke prosjekt. Du kan kontakte kunstsentra for å få råd og rettleiing i arbeidet med å kvalitetssikre kunstprosjekt, ikkje minst ved val av kunstfagleg prosjektleiar. Også i utviklingsarbeid knytt til kunst i offentlege rom vil kunstsentra kunne vere ein sentral samarbeidspartnar for kommunar og fylkeskommunar, med eventuell fagleg og økonomisk bistand frå KORO. Les meir om kunstsentra på nettsida til Landsforeningen Kunstsentrene i Norge.
Utover kravet om at prosjektet må bli leidd av ein kunstfagleg prosjektleiar, blir det ikkje stilt noko krav til gjennomføring. Det er opp til prosjektleiar (kommune/fylkeskommune) og kunstfagleg prosjektleiar å bli einige om arbeidsform, organiseringsmodell og framdriftsplan. KORO har erfaring med fleire ulike modellar i realiseringa av kunstprosjekt i offentlege rom. Kontakt oss for meir informasjon. 


KORO gir råd om søknadsskriving, val av kunstfagleg kompetanse og gjennomføring av kunstprosjekt. KORO har utarbeidd ei rekke dokumentmalar til bruk i prosessen, som etter kvart vil bli lagt ut samla i eit eige dokumentbibliotek. Kontakt oss for bistand fram til denne sida er på plass. I store og/eller kompliserte prosjekt kan ein også søke om kompetansebistand frå KORO til produksjon eller samproduksjon. Kontakt oss for meir informasjon. 


Den kunstfaglege prosjektskildringa skal vere på mellom 350 og 500 ord. Den skal innehalde ei tydeleg skildring av prosjektet som gir KORO eit godt vurderingsgrunnlag for vidare behandling av søknaden. Juryeringa vil i hovudsak basere seg på denne teksten. 


Prosjektskildringa som skal inngå i søknaden, skal innehalde budsjett, framdriftsplan og ei kunstfagleg grunngitt skildring av ideen, formålet og bakgrunnen til tiltaket. Tekstfelta «kontekst” og «kunstfagleg prosjektskildring» skal saman gjere greie for samanhengen mellom kunstnarisk konsept og konteksten kunsten skal inngå i. Med kontekst meiner vi typen anlegg, behova og situasjonen til brukarane av anlegget, funksjonen til anlegget og dessutan arkitektonisk uttrykk/eigenart, landskapet rundt og andre relevante forhold. Det bør også komme fram kor mange arbeid som er planlagt gjennomført, og kor i anlegget/anlegga dei skal plasserast.
 Kontekstskildringa og den kunstfaglege prosjektskildringa skal bli fylt ut av, eller i samarbeid med, kunstfagleg prosjektleiar. Sjå eksempel på kontekstskildring og kunstfagleg prosjektskildring her. 


Eigenandelen til søkaren og tilskotet frå KORO skal til saman dekke utgifter til kunstfagleg prosjektleiar, kunstproduksjon og formidling.
• Det digitale skjemaet går trinnvis gjennom felta du må fylle ut. For at KORO skal behandle søknaden, må du fylle ut alle dei obligatoriske opplysningane. Alle opplysningar blir behandla konfidensielt. • Det er mogleg å mellomlagre søknaden. • Vedlegg kan vere i desse formata: PDF og JPG. Kvart vedlegg kan ikkje vere større enn 2 MB, elles får du ikkje sendt inn søknaden. Fysiske vedlegg i form av publikasjonar, trykksaker, DVD-ar og liknande kan du sende til KORO i eitt eksemplar. Materialet vil ikkje bli returnert. Merk sendinga med tittelen på prosjektet og “Vedlegg til søknad, KOM”. • Kva for prosjekt som har fått tilskot, blir kunngjort på nettsida til KORO om lag ein månad etter søknadsfristen. • Les også utfyllande avgjerder om KOM-ordninga før du fyller ut søknaden.
Det er viktig med gode rutiner for håndtering av kunstverkene. De fleste skader på kunst skjer når den håndteres eller flyttes. Se til at kunstverkene ikke blir utsatt for skade i den naturlige trafikken i og ved bygget. Gjør en enkel vurdering av hva som er risikofaktorer rundt hvert enkelt verk. Henger det i en slik høyde at en for eksempel kan skrape borti med sekken når man setter seg ved møtebordet? Vil en vaskemopp føres borti nederste kant av kunstverket hver gang gulvet blir vasket? Oppretthold en sikker sone rundt kunstverket. Hvor det er nødvendig kan det settes opp sperringer. Sørg for at kunstverkene er godt beskyttet ved annet arbeid i bygget. Hvis det er behov for å fjerne verkene midlertidig under annet arbeid, ta kontakt med forvaltning i KORO for rådgivning. Erfaring viser at feil lagring påfører kunsten unødvendig skader, og dette kan forhindres med enkle grep. Følg vedlikeholdsinstruksene for hvert enkelt kunstverk, disse fremgår i «Avtale om kunst fra KORO». Mangler dere slike instrukser, så ta kontakt med konservator i KORO for konkrete råd for kunstverkene hos dere. Rengjøring kan også skade kunsten. Hvis du er i tvil, ikke nøl med å spørre oss!
Ansvaret for forvaltning av kunstverkene på stedet bør ligge til en gitt rolle i institusjonen. Meld inn til KORO hvem som er kontaktperson hos dere. Ha gode rutiner med jevnlig kontroll av kunstverkene. Én gang i året vil KORO sende ut et skjema for innrapportering fra mottakeretatene, slik at tilstand, endringer og lignende registreres inn for hvert enkelt kunstverk. Ved behov ellers i året, kan tilbakemeldingsskjema på nettsiden brukes for å melde dette inn til KOROs forvaltning. Spre informasjon på stedet om kunstverkene, slik at respekten for kunsten økes og dermed også bevaringen av denne.
Ved å bedre forholdene for kunstverkene kan man bidra til å bevare dem i lang tid. Et ustabilt klima, med store svingninger i temperatur og luftfuktighet, kan ha stor påvirkning på materialene verkene er laget av. Organiske materialer blir lettere påvirket enn uorganiske materialer. Dette gjelder spesielt hvis disse materialene er festet sammen, og endringene i klima er store og hyppige så materialene ikke rekker å tilpasse seg. Utsatte steder for kunstverk er for eksempel i nærheten av varmekilder som element og belysning, i direkte kontakt med utluft fra ventilasjonsanlegg eller i inngangspartier med stor gjennomtrekk. Kunstverk som er festet på kalde yttervegger er også svært utsatt på grunn av kondens. På slike steder kan det oppstå uheldige mikroklima som kan bidra til raskere nedbrytning av materialene. Lys skader flere typer materiale. Det kan både bleke og være en katalysator for at nedbrytningsprosesser skjer hurtigere. Hele spekteret av stråling kan skade, både synlig og usynlig lys. Derfor bør man skjerme kunstverk fra både dagslys og andre lyskilder. Dette gjelder spesielt for tekstiler, fotografi, tegninger, grafikk, maleri og andre bemalte kunstverk. Kunstverk kan skjermes ved at det henges gardiner foran vinduene. Der det ikke er mulig kan man feste UV-filter på vinduene. UV-filter kan også brukes på lyskilder eller man kan velge lyskilder som er helt uten UV- eller IR-stråling. Pass også på å skru av lys i rom når de ikke er i bruk. Det er den totale mengden stråling kunstverkene utsettes for som er avgjørende.
KORO låner ut kunst fra samlingen til temporære utstillinger etter forespørsel. Kunsten befinner seg spredt over hele landet. Det er en forutsetning for utlån at mottakeretat som har kunsten hos seg, samtykker i slikt utlån. Søknad om å få låne KORO-kunst til midlertidige utstillinger må være mottatt minimum ½ år før utstillingen finner sted. Forespørsler om å låne kunst skal inneholde opplysninger om: • Utstillingsperiode og tittel • Beskrivelse av konseptet • Kunstner og tittel • Standard klima- og sikkerhetsrapport Egen kontrakt utformes av KORO for signering av låntaker og oss. Det forutsettes at den som låner, dekker alle kostnader og selv tar ansvar for arrangement når det gjelder emballering, transport og forsikring i forbindelse med utlånet. KORO vurderer søknadene, og verkets utlånsfreksvens og tilstand er en viktig del av vurderingsgrunnlaget. KORO er endelig beslutningstaker. Henvendelser med søknad kan sendes: asg@koro.no.
Åndsverkloven inneholder de viktigste bestemmelser for kunst i offentlige rom når det gjelder rettighetshaverspørsmål. Se også våre brosjyrer om forvaltning av kunst i offentlige rom under veiledere, maler og fagstoff.
KORO gir råd om fagekspertise som bør benyttes ved utbedring eller reparasjon av skader. Tilfeller av skade skal varsles til KORO.
KORO gir råd ved henvendelse om kunstforvaltning som for eksempel enkelt renhold, emballering ved flytting og forsendelse.
Kunst fra KORO i statlige bygg og uterom er statens eiendom. KORO er overordnet forvaltningsansvarlig for denne kunsten. Det vil si at KORO skal holde oversikt over verkene, foreta stikkprøver for å kontrollere at den blir forsvarlig ivaretatt og eventuelt gi pålegg om nødvendige tiltak.
Kunst fra KORO er som regel skiltet. Her finnes opplysninger om kunstner, verkets tittel, teknikk og årstall. Skiltet er påført KOROs logo og navn eller vårt tidligere navn Utsmykkingsfondet samt et registreringsnummer. Alle verk fra KORO er også presentert på Digitalt Museum. Dersom verket ikke er skiltet, kan du sjekke om du finner det der, eventuelt ta direkte kontakt med oss.
På DigitaltMuseum finst blant anna foto av kunstverket og bygget det er utforma for. I tillegg finst det informasjon om tittelen på kunstprosjektet, kunstnaren, tittelen på verket, produksjonsår, materiale, teknikk, mål, ei skildring av motivet og historikk.
Du skriv inn eitt eller fleire søkjeord i søkjefeltet og trykkjer på knappen «SØK» eller «ENTER» på tastaturet ditt. I tillegg finst det også «Utvida søk» med fleire søkjeval. Eit søkjeord må innehalde minst tre teikn og skil ikkje mellom små og store bokstavar. Eit søk søkjer gjennom alle objekta frå alle musea, men om du trykkjer på «Filtrer» til høgre for søkjefeltet, kan du avgrense søket til for eksempel biletkunst. Du kan også velje KORO som institusjon.
Ei utstilling er eit kunstprosjekt (for eksempel Høgskolen i Oslo og Akershus). Innanfor kvart kunstprosjekt er det registrert eit tal på kunstverk/objekt.
Verka på denne sida er beskytta av opphavsretten. Du må få samtykke frå BONO eller rettshavaren. Verka må ikkje kopierast eller gjerast tilgjengelege for allmenta, digitalt eller analogt, utan løyve frå BONO.
Ynskjer du å bruke foto av eit kunstverk, kan du ta kontakt med BONO for å få ein enkel lisens. For presse er det ein eigen avtale som gjeld bruk av bilete. Ta direkte kontakt med presseansvarleg i KORO.
Du går anten rett inn på eit kunstverk/objekt eller via ei utstilling og inn på eit kunstverk/objekt på DigitaltMuseum. Til høgre for biletet er det to faner, og på den eine står det «Kommentarar». Trykk på fana, og eit eige kommentarfelt blir synleg. Skriv ein kommentar og namnet ditt og epostadressa di.
Lønnssystemet i Staten er så teknisk sammensatt at det er gjort et skille på dette. Bonuskjøring gjelder honorar/lønn og reisekjøring gjelder reiseregninger. Disse har noe forskjellige frister og utbetalingsdatoer.
Bruk standard timeliste fra KORO. Du finner den under Timelister, reiseregninger, m.m.. Ta kontakt for videre hjelp om du står fast det tekniske. Macbrukere kan ha problemer med excel-formatet.
Ja, det kan du, men dette bør avtales med saksbehandler for kunstprosjektet du jobber med og innarbeides i konsulentbudsjettet på forhånd. Husk at honoraret blir mva-pliktig ved næringsinntekt. Hvis du sender faktura må du legge ved utfylt timeliste i tillegg.
Utbetaling skjer etter datoer fastsatt av DFØ (Direktoratet for økonomistyring) ca 1 til 2 ganger pr. måned. Behandling av hver enkelt timeliste og reiseregning gjøres fortløpende av saksbehandler og sendes til nærmeste utbetaling. Det tar ca 3 – 4 uker fra innsending før utbetaling kan skje.
Søknadsskjemaer og utlysningstekst blir tilgjengelige minimum to (2) måneder før søknadsfristen. Les utlysningsteksten nøye før du begynner å fylle ut søknadsskjemaet. KORO anbefaler at du også gjør deg kjent med utfyllende bestemmelser og personvernerklæring. Det er mulig å mellomlagre søknaden før endelig innsendelse. Første gang du lagrer skjemaet, blir du bedt om å fylle inn søkers e-postadresse. Til denne e-postadressen blir det sendt en URL-adresse som må brukes hver gang du skal føye til eller endre noe i søknadsskjemaet. Husk å lagre underveis. Alle dokumenter som skal lastes opp, må være i formatene PNG, JPG, eller PDF og kan ikke overstige 10 MB per vedlegg. Utfylt skjema må sendes inn innen søknadsfristen. Når du har sendt søknaden, vil du få en bekreftelse på at søknaden er mottatt. Anbefalte nettlesere Vi anbefaler at du benytter følgende nettlesere: Mac: Safari 6 eller nyere Pc: Internet Explorer 9 eller nyere Utenlandsk søker/Foreign applicant Hvis du mangler norsk fødselsnummer eller D-nummer, må du kontakte KORO senest 14 dager før søknadsfristen. If you do not have a Norwegian social security number or D-number, contact KORO no later than 14 days before application deadline.
ASdasdasdasdasdasd