Prosjektstøtte fra Lokalsamfunnsordningen

KOROs ordning for tilskudd og produksjonsbistand  – lokalsamfunnsordningen – har som formål å stimulere til produksjon og formidling av kunstprosjekter i offentlige rom og bidra til utvikling innen fagfeltet.

Lokalsamfunnsordningens formål er å stimulere til utvikling, produksjon og formidling av kunstprosjekter i offentlige rom. Profesjonelle kunstnere og kuratorer, sivilsamfunnsaktører og lokale og regionale myndigheter kan søke støtte til sine prosjekter gjennom LOK, hver for seg eller i samarbeid.  

KORO gir støtte til utvikling av forprosjekter, og til produksjon av kunstprosjekter i det offentlige rom. Vi ser etter konsepter som ønsker å knytte kunst sterkere til by – og stedsutvikling, men ønsker også søknader fra aktører som legger vekt på tverrfaglig samarbeid, for eksempel mellom kunstnere og lokale/regionale myndigheter, arkitekter og byplanleggere. Kunstnerisk, kulturelt og geografisk mangfold vil telle positivt i vurderingen av søknadene. Det samme vil prosjekter som henvender seg til et bredt spekter av publikumsgrupper og samarbeidspartnere.  KORO vil dessuten legge vekt på hvordan prosjektene er kunstfaglig begrunnet, planlagt og tenkt gjennomført.   

Søknadsfrist for 2020 var 1. februar. Tildelingene for 2020 ble offentliggjort i mars.

Søknadsinformasjon for 2021 blir gjort tilgjengelig i god tid før søknadsfristen.

Ofte stilte spørsmål om LOK

Hvis du ikke har norsk fødselsnummer eller D-nummer, må du kontakte oss senest 14 dager før søknadsfristen. If you do not have a Norwegian social security number or D-number, please contact KORO no later than 14 days before deadline

Institusjoner og organisasjoner med driftstilskudd over statsbudsjettet innvilges ikke prosjektstøtte, heller ikke prosjekter som mottar støtte fra andre statlige fond. Det kan ikke søkes støtte til ordinær drift, dekking av underskudd, reisevirksomhet eller residencyopphold. KORO gir normalt ikke støtte til prosjekter som kun foregår i utlandet. For tilskudd til denne type prosjekter, vennligst kontakt Office for Contemporary Art eller Norwegian Crafts. KORO gir heller ikke tilskudd til prosjekter som er satt i gang før søknad er sendt.

Et utvalg satt sammen av ansatte i KORO og eksterne medlemmer  vurderer søknadene. Alle søkere får skriftlig beskjed om vedtak. Se hvem som satt i utvalget for 2020/2021

  • Kunstnere og kuratorer, kunstsentre og kunstforeninger
  • Kommuner og fylkeskommuner
  • Sivilsamfunnsaktører