Vidar Koksvik

Søk om kunst til arbeidsplassen

Statlige etater eller institusjoner som holder til i private leiebygg eller i eldre statsbygg, kan søke om kunst fra KORO gjennom LES-ordningen. Vi utlyser midler annethvert år, neste søknadsfrist er 1. mars 2021.

De aller fleste av våre kunstprosjekter blir gjennomført på oppdrag fra statlige oppdragsgivere og er knyttet til oppføringen av nye bygg. Men KORO har også øremerkede midler som skal brukes til å gjennomføre kunstprosjekter i eldre statsbygg og i bygg der staten er leietaker. I løpet av årene har vi gjennomført kunstprosjekter hos et bredt utvalg offentlige etater og institusjoner; i spennet mellom store, representative prestisjebygg og avanserte spesialbygg til nøkterne kontorlokaler. Hvert prosjekt tilpasses virksomheten og arkitekturen det skal inngå i, og vi gjennomfører alt fra bygningsintegrerte prosjekter til rene innkjøp av eksisterende kunst.

KOROs kunstprosjekter følges opp av interne, tverrfaglige prosjektteam. Den kunstfaglige ledelsen i våre kunstprosjekter utføres av kuratorer, i tett dialog med virksomheten.

Tidligere tildelingsrunder:

Ofte stilte spørsmål om LES:

Ja, det er mulig å søke igjen. For hver tildelingsrunde er det en ny fagkomité og en ny søknadsmasse, og det har skjedd flere ganger at en institusjon har fått tildelt kunst i andre omgang.
Dette er vanskelig å si. Hvor mange institusjoner/bygg som søker om kunst og hvor mange som får tildelt, vil variere fra tildelingsrunde til tildelingsrunde. Færre institusjoner prioriteres, slik at det ikke blir for mange småprosjekter. Ved de siste tildelingsrundene har i gjennomsnitt 8-10 institusjoner fått kunst.
Første kontakt vil være under komiteens forberedende arbeid med søknadsbehandlingen, og ofte inkludere en befaring på stedet og møte med institusjonen. Her vil institusjonen kunne presentere sin virksomhet og legge frem sine tanker og synspunkter, og samtidig få ytterligere informasjon om prosessen. Dette vil være nyttig for det videre forløpet, og både gi komiteen en forståelse for institusjonens virkefelt og miljø, og muliggjøre en bredere samtale om hva offentlig kunst kan være og bidra med. Når mottakerinstitusjoner er valgt ut, starter arbeidet med å jobbe frem forslag til et kunstprosjekt. Denne prosessen vil skje i en aktiv og løpende dialog med mottakerinstitusjonen og på den måten forberede for kunsten som skal komme. Dialogen med institusjonen fortsetter frem til verket er levert og på plass. Ofte avrundes samarbeidet med en hyggelig markering, som gir anledning til å formidle prosjektet til institusjonens ansatte.
Det vil avhenge dels av om bygget er ferdig eller under oppføring, og dels av hva slags kunstprosjekt som planlegges. Siden det arbeides delvis parallelt med samtlige kunstprosjekter til alle institusjoner som er valgt ut, vil gjennomføringstiden være for det enkelte prosjektet kunne være ett til to år.
Fagkomiteens arbeid med behandling av søknader vil pågå utover våren og inkludere befaringer hos og møter med de fleste søkerinstitusjonene. Komiteen vil ha sin innstilling klar før sommerferien og samtlige søkere vil da få beskjed om tildeling og avslag.
Institusjonen tildeles et kunstprosjekt. Det kan være innkjøp av allerede eksisterende kunst, ett eller flere verk, eller et helt nytt kunstverk laget spesielt til institusjonen. Er leiekontrakten langvarig og bygget fremdeles helt i startfasen når fagkomiteen kommer inn, kan det i enkelte tilfeller åpnes opp for et bygningsintegrert kunstverk.

Kontakt oss

Elisabeth Tetens Jahn kan svare på spørsmål knyttet til LES-ordningen.